Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZGARNIAJTO.PL

I. DEFINICJE

1. Administrator Serwisu – podmiot prowadzący serwis internetowy pod adresem www.zgarniajto.pl
2. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego zgarniajto.pl
3. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.zgarniajto.pl
4. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu

II. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego na rejestrację.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis przeznaczony jest dla łowców nagród, okazji, promocji oraz kuponów rabatowych.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
4. Rejestracji w Serwisie mogą dokonać tylko pełnoletni Użytkownicy (w przypadku osób fizycznych).
5. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim nazwy i hasła do konta Użytkownika w Serwisie
6. Administrator Serwisu może w każdym czasie bez powiadomienia Użytkownika zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik wykorzystuje je do celów sprzecznych z Regulaminem oraz usunąć treści wprowadzone przez Użytkownika, które naruszają Regulamin.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się:

1. podawać dane i informacje poprawne i zgodne z prawdą,
2. zamieszczać w Serwisie wyłącznie materiały, do których jest uprawniony lub posiada upoważnienia zezwalające na ich używanie,
3. do nieumieszczania na łamach Serwisu treści sprzecznych z prawem,
w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
4. przestrzegać praw własności intelektualnej do utworów i znaków towarowych publikowanych w Serwisie, a w razie zauważenia ich naruszenia przez osoby trzecie do poinformowania o tym Administratora Serwisu,
5. nie wykorzystywać Serwisu do rozsyłania materiałów niechcianych (spam),
6. niezwłocznie zawiadomić Administratora Serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu z użyciem konta Użytkownika w Serwisie,
7. nie podawać danych umożliwiających jego identyfikację w innych polach niż do tego przeznaczone,
8. nie kopiować materiałów zawartych w Serwisie bez zgody Administratora Serwisu.
9. do nieumieszczania na łamach Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
10. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem danego konkursu, przed rozpoczęciem udziału.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wobec Użytkowników będących osobami fizycznymi Administrator Serwisu jest jednocześnie administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu.
2. Administrator Serwisu zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane przez Administratora Serwisu.
3. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi są przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Serwisu.
4. W każdym czasie Użytkownik Serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie prawa, praw osób trzecich oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania z Serwisu.
2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności Serwisu.
3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników,
2) błędne, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne informacje zawarte w Serwisie udostępniane w Serwisie przez Użytkowników,
3) naruszenie przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu,
4) brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej
5) utratę lub uszkodzenia danych zamieszczonych w Serwisie,
6) decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w lub za pośrednictwem Serwisu,
7) przebieg kontaktów między Użytkownikami,
8) zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze, zamieszczone w Serwisie
9) skutki powstałe w wyniku posługiwania się kontem Użytkownika w Serwisie i hasłem dostępowym Użytkownika przez osoby trzecie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla Administratora Serwisu.
2. W razie, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc.
3. Administrator Serwisu może zmienić Regulamin w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2013r.